El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat la convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic, dins de l’àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental. Es tracta de l’extracte de la resolució de la Direcció de la Fundació Biodiversitat, la dotació global màxima de la convocatòria és de 2.000.000 d’euros. L’import màxim que es pot concedir per cada sol•licitud d’ajuda no pot ser superior als 120.000 euros.
Els beneficiaris d’estes subvencions són entitats per a la realització d’activitats en matèria d’impactes, vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic, sempre que es relacionen amb les finalitats de la Fundació Biodiversitat previstos en els seus Estatuts. Seran objecte d’estes ajudes aquelles activitats que contribuïsquen a la consecució dels objectius del Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic.
El termini de presentació de sol•licituds finalitza el 31 de gener de 2018. El text íntegre de la resolució pot llegir-se en este enllaç http://www.xarxamunicipissostenibles.com/wp-content/uploads/Extracto-Resoluci%C3%B3n-de-29-de-noviembre.pdf