La Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat arreplega en la seua pàgina web tota la informació relativa als Paratges Naturals Municipals (PNM) de la província de València. Amb esta iniciativa es pretenen fomentar els valors naturals i patrimonials d’este tipus d’espais verds, així com mostrar imatges per a incentivar la seua visita per part de la ciutadania.
L’objectiu és dotar de major visibilitat aquest tipus de paratges. I és que la declaració com PNM permet protegir la zona, limitant el seu ús i conscienciant a la població sobre la seua defensa i cura. A més, es pretén també així conservar els nostres béns naturals, ja que les institucions tenen la responsabilitat de conservar i mantindre el patrimoni paisatgístic.
La gestió dels Paratges Naturals Municipals correspon a l’ajuntament promotor. Per a canalitzar la participació dels propietaris, així com la d’altres interessos socials o econòmics implicats, s’estableix un Consell de Participació del Paratge com a òrgan consultiu, col•laborador i assessor, on estan representats l’Ajuntament i la Conselleria competent.
La figura de Paratge Natural Municipal és una de les set categories d’espai protegit definides en la Llei d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana (Llei 11/1994). Segons l’article 9.1 de la citada Llei, “constituiran paratges naturals municipals les zones compreses en un o diversos termes municipals que presenten especials valors naturals d’interès local que requerisquen la seua protecció, conservació i millora i siguen declarades com a tals a instàncies de les entitats locals”.