Comissions

Les Comissions de Treball són un dels elements essencials per a l’intercanvi i treball comú presencial i virtual dels membres de la Xarxa. La seua estructura i organització es la següent:

  • Un Plenari format per tots els socis inscrits en la comissió de treball.
  • El/la coordinador/a de cada comissió representant per un soci numerari que es designe per acord de la Junta Directiva ratificat per l’Assemblea General.
  • Una Comissió de seguiment integrada pels socis (mínim 3 i màxim 6) triats per acord favorable dels membres de la comissió.
  • La Secretaria Tècnica formada pels tècnics del Servei de Medi Ambient de la Diputació de València.
  • Cada comissió de treball ha de disposar com a mínim amb el suport d’un/a tècnic/a de referència de la Secretaria Tècnica com a dinamitzador i un/a o més tècnics/cas de la Diputació de València o de la Generalitat Valenciana vinculats a cada grup específicament, com a suport expert.