Pla d’Impuls a la mobilitat amb vehicles d’energies alternatives (MOVEA 2017) per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives i la implantació de punts de recarrega de vehicles elèctrics.

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajudes comprendrà des del dia d’activació del sistema telemàtic de gestió d’ajudes del Pla MOVEA fins al 15 d’octubre de 2017, tots dos inclusivament,

Més informació:

– Normativa: Reial Decret 617/2017, de 16 de juny (BOE 23/06/2017): http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7165.pdf

– Guia d’ajuda: http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/plan-movea/Documents/Guia-Plan-MOVEA-2017.pdf